Suzuki Burgman 400 2020 m?i ???c phát tri?n theo khái ni?m The Elegant Athlete v?i ngo?i hình ??p và thanh l?ch. S? h?u ki?u dáng nh? g?n, nhanh nh?n v?i hi?u su?t ??ng c? tuy?t v?i. Và ki?m soát xe tuy?t v?i cùng v?i các ch?c n?ng ng??i dùng hoàn ch?nh. ?ây là m?t chi?c xe máy tay ga cao c?p có th? s? d?ng thu?n ti?n ? m?i n?i và ???c gi?i thi?u t?i s? ki?n Motor Expo 2019 ?ang di?n ra t?i Thái Lan là 199.000 baht t??ng ???ng 152 tri?u VND.
??ng ký kênh c?a tôi t?i ?ây : https://goo.gl/Te2iBa
website : http://chauha.net/
Cám ?n các b?n ?ã theo dõi clip này Click here for more.

Your Opinion Counts. Please Rate This Article
Tags:

Comments are closed.